Sklep internetowy działający pod adresem www.eduvis.pl, jest serwisem internetowym, prowadzonym przez spółkę EDUVIS M. Kędryna - Piecuch i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Tetmajera 19, (31-352) Kraków. Wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod nr 0000010995. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 6770079006, zwana w dalszej części regulaminem „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą uzyskać można:

 • pod numerem telefonu: +48 12 623 25 10,
 • e-mailem, pod adresem: ,

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu www.eduvis.pl . Warunkiem złożenia zamówienia przez klienta jest zapoznanie się oraz przestrzeganie regulaminu sklepu www.eduvis.pl.
 2. Sklep jest serwisem internetowym, umożliwiającym klientom:
  1. zapoznanie się z asortymentem towaru oferowanego przez sprzedawcą do sprzedaży, w tym z jego ceną,
  2. zawarcie umowy sprzedaży dotyczącą oferowanego towaru,
  3. dostęp do konta klienta w sklepie,
  4. zapoznanie się za pośrednictwem konta klienta z dotychczas złożonymi jak i archiwalnymi zamówieniami
  5. dokonywanie zmian danych podanych w formularzu rejestracyjnym konta klienta (usunięcie danych klienta - konta można dokonać poprzez zgłoszenie takiej chęci na adres email ).
 3. W celu realizacji określonych w ust. 2 usług sprzedawca świadczy klientowi usługi na zasadach określonych w regulaminie
 4. Założenie konta klienta jest dobrowolne. Do dokonywania zakupów w ramach sklepu nie jest konieczne założenie konta klienta
 5. W celu korzystania z sklepu system teleinformatyczny klienta musi spełniać minimalnie następujące wymagania:
  1. Procesor : Intel Pentium 4 lub nowszy
  2. 512 MB pamięci RAM
  3. 200 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym
  4. Dostęp do sieci Internet
  5. Przeglądarka Internetowa (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox)
  6. Klawiatura i mysz
 6. Każda wizyta na naszej stronie internetowej pozwala na automatyczne gromadzenie następujących danych osób ją odwiedzających: adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego itp.

§ 2

DEFINICJE

 1. Hasło - ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji klienta w trakcie uzyskiwania dostępu do konta klienta ustalany samodzielnie przez klienta podczas procesu rejestracji.
 2. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną bądź ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność sądową korzystająca ze sklepu.
 3. Konsument- osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto Klienta – ta część sklepu przeznaczona dla klientów, którzy dokonali procesu rejestracji, umożliwiająca korzystanie z wskazanych w regulaminie funkcjonalności sklepu.
 5. Login – nazwa użytkownika podana przez klienta podczas procesu rejestracji za pomocą, której loguje się on do konta klienta.
 6. Newsletter – przesyłana przez sprzedawcę informacja handlowa, zamówiona przez klienta przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów sprzedawcy lub innych towarów oferowanych w ramach sklepu.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
 8. Sklep– serwis internetowy (sklep internetowy) dostępny pod adresem www.eduvis.pl,
 9. Towar (Rzeczy) – rzecz ruchome oferowane do sprzedaży przez sprzedawcę w sklepie.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta na odległość z wykorzystaniem sklepu dotycząca towarów, pomiędzy sprzedawcą i klientem. Umowa sprzedaży podlega prawu polskiemu. Zamówienie i potwierdzenie zamówienia oraz postanowienia niniejszego regulaminu odnoszące się do umowy sprzedaży stanowią jej integralną część.
 11. Umowa o Świadczenie Usług- umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w celu realizacji usług. Umowa zostaje zawarta z chwilą utworzenia Konta Klienta w Sklepie.
 12. Usługi- usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta mające na celu prowadzenie i administrowaniem Kontem Klienta, a także uzyskanie przez Klienta dostępu do Konta Klienta oraz korzystanie przez Klienta (niezależnie od rejestracji i zalogowania) z funkcjonalności Sklepu określonych w regulaminie.
 13. Sprzedawca – EDUVIS M. Kędryna - Piechuch i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Tetmajera 19, (31-352) Kraków.
 14. Zamówienie – oświadczenie Klienta o rodzaju i ilościach wybranego Towaru, oraz metodzie dostawy i sposobie zapłaty stanowiące ofertę zmierzającą do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

§ 3

ZAKŁADANIE KONTA KLIENTA, UMOWA O SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Założenie konta klienta umożliwia klientowi:
  1. Zmianę danych, podanych w procesie rejestracji (wymaga zalogowania), aby usunąć dane trzeba napisać emaila z informacja na adres ),
  2. Dokonywanie zakupu bez konieczności wypełnia danych adresowych (wymaga zalogowania oraz podania danych adresowych),
  3. Otrzymywanie newslettera (wymaga wyrażenia zgody poprzez zaznaczenie stosownego pola formularzu na koncie klienta),
  4. Przeglądanie złożonych jak i archiwalnych zamówień,
 2. Założenie konta klienta wymaga od klienta zarejestrowania w sklepie poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego (zamieszczonego na stronie www.eduvis.pl w zakładce zarejestruj) poprzez wprowadzenie wskazanych w formularzu danych, takich jak: pełna nazwa, użytkownik, adres e-mail . Loginem do konta klienta jest podana w formularzu rejestracyjnym nazwa użytkownika.
 3. Założenie konta klienta wymaga nadto złożenie przez klienta oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem, polityką prywatności i ich akceptacji oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia konta klienta, a także dla celów wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w celu realizacji zamówień.
 4. Po zarejestrowaniu klient otrzymuje na podany przy rejestracji adres e-mail wiadomość, potwierdzającą zarejestrowanie konta. W wiadomości zostaje przesłany link, którego uruchomienie przez klienta (poprzez kliknięcie na niego bądź wklejenie do przeglądarki) spowoduje aktywacje zarejestrowanego konta. Klient może korzystać z funkcjonalności konta klienta opisanych w ust. 1 dopiero z chwilą jego aktywacji.
 5. Z chwilą zarejestrowania konta klienta, klient i sprzedawca zawierają umowę świadczenia usług.
 6. Umowa świadczenia usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.
 7. Dla swej ważności wypowiedzenie umowy o świadczenie usług winno zostać dokonane w formie pisemnej. Strony za równoznaczne z dochowaniem formy pisemnej uważają przesłanie takiego oświadczenia drogą elektroniczną. Datą złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej jest data wysłania go za pośrednictwem systemu informatycznego do drugiej strony.
 8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług, nie ma wpływu na obowiązywanie i treść umów sprzedaży zawartych pomiędzy stronami.
 9. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług konto klienta zostaje usunięte, tym samym klient traci możliwość posługiwania się nim.
 10. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (zarówno za pośrednictwem konta klienta jak i poprzez uzupełnienie formularza subskrybcji) będzie otrzymywał newsletter. O terminie i częstotliwości przesyłania newslettera klientowi decyduje sprzedawca. Klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera, poprzez kliknięcie odpowiedniego hiperłącza (linku) udostępnionego w newsletterze lub poprzez emaila z taka informacja na adres .

§ 4

DOKONYWANIE ZAKUPÓW I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY, DOSTAWA, METODY PŁATNOŚCI, CENY,

Dokonywanie zakupów, zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zakupów za pośrednictwem sklepu mogą dokonywać zarówno klienci posiadający konto klienta jak i klienci niezarejestrowani.
 2. Wszelkie informacje o towarach znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, składając w sklepie zamówienie, przedkłada sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów. Każda dokonana przez klienta przed momentem wysłania przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji płatność stanowi przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia klient powinien:
  1. Wybrać odpowiedni produkt, a następnie jego ilość i klikając na przycisk do koszyka, przejść do kolejnego etapu,
  2. W kolejnym etapie są do wyboru dwie opcje kontynuuj zakupy lub pokaż koszyk.
  3. Należy kontynuować zakupy (w przypadku chęci zakupu kolejnych towarów) lub w przypadku ich zakończenia kliknąć pokaż koszyk.
  4. W przypadku zakończenia wyboru towarów i wybrania opcji pokaż koszyk należy bądź zalogować się do konta klienta (dane do wysyłki, jeżeli zostały uzupełnione na etapie rejestracji zostaną w takim wypadku automatycznie uzupełnione) bądź w przypadku składania zamówienia bez rejestracji prawidłowo wypełnić formularz zamówienia (dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje; zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niepełnych danych).
  5. Po zalogowaniu bądź uzupełnieniu formularza zamówienia o dane konieczne do wysyłki (w przypadku składania zamówienia bez zalogowania i rejestracji ) klient wybiera metodę dostawy a następnie płatności. Gdy wśród wybranych towarów będących przedmiotem zamówienia klient dokonał wyboru takich towarów jak: tablica multimedialna, tablica sucho-ścieralna, ekran o wymiarach powyżej 175 cm, wówczas jedyną dostępną metodą płatności jest zapłata na konto.
 4. Przed złożeniem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku zamówienie z obowiązkiem zapłaty, klient powinien sprawdzić wskazane dane do realizacji zamówienia, zamówione produkty, ich liczbę, wyświetlany koszt wybranej metody dostawy i płatności oraz zapoznać się z warunkami sprzedaży określonymi w niniejszym regulaminie oraz z treścią i zakresem gwarancji (jeżeli jest ona udzielana na dany towar), albowiem złożenie zamówienia jest jednoznaczne z złożeniem sprzedawcy przez klienta oferty zakupu towarów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Po złożeniu zamówienia ( i po dokonaniu płatności w przypadku wyboru opcji zapłaty przelewem) na wskazany przez klienta adres e-mail zostanie przesłana wiadomość e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji, w której to zostaną potwierdzone wszystkie istotne elementy złożonego zamówienia . Do wiadomości zostanie dołączony aktualny regulamin.
 6. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości o przyjęciu zamówienia do realizacji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dochodzi do zawarcia umowy Sprzedaży. Do przesyłki zawierającej Towar zostanie dołączona faktura VAT.
 7. W przypadku braku możliwości (ze względu na brak towaru w magazynie sprzedawcy lub inne nieprzewidziane okoliczności) realizacji zamówienia w całości, sprzedawca niezwłoczne poinformuję o tym fakcie klienta wysyłając mu wiadomość e-mail o nieprzyjęciu zamówienia do realizacji. W momencie doręczenia na serwer poczty elektronicznej klienta e-maila o niemożliwości realizacji zamówienia, zamówienie uważa się za anulowane i nie wiąże ono stron. Jeżeli klient dokonał zapłaty za zamówiony towar, jej zwrot nastąpi na zasadach określonych poniżej w ust. 24-27 niniejszego paragrafu.
 8. W przypadku wyboru wśród metod płatności przez klienta zapłaty przelewem, sprzedawca niezwłocznie po złożeniu zamówienia wyśle klientowi na wskazany przez niego adres wiadomość e-mail, w której wskaże kwotę do zapłaty (z wyszczególnieniem ceny towarów i odrębnie przesyłki) oraz numer rachunku bankowego na jaki należy dokonać wpłaty. Brak wpłaty przez klienta w terminie 14 dni od daty doręczenia na serwer poczty elektronicznej klienta e-maila o którym mowa w zd. 1, zamówienie uważa się za anulowane i nie wiąże ono stron.
 9. O anulowaniu zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 8, sprzedawca poinformuje niezwłocznie klienta wysyłając mu wiadomość e-mail.

  Dostawa zamówienia i jej koszt, czas realizacji zamówienia

  Koszt dostawy pomocy dydaktycznych w przypadku wyboru formy płatności przez Klienta - przedpłaty wynosi:

  1. przy zamówieniu do 100 zł brutto Nabywca ponosi koszt przesyłki wynoszący 16 zł (z VAT),
  2. przy zamówieniu powyżej 100 zł do 500 zł brutto Nabywca ponosi koszt przesyłki wynoszący 19 zł (z VAT),
  3. przy zamówieniu powyżej 500 zł do 1 000 zł brutto Nabywca ponosi koszt przesyłki wynoszący 22 zł (z VAT),
  4. przy zamówieniu powyżej 1 000 zł brutto koszt przesyłki ponosi EduVis

  Koszt dostawy pomocy dydaktycznych w przypadku wyboru formy płatności przez Klienta - płatność przy odbiorze wynosi:

  1. przy zamówieniu do 100 zł brutto Nabywca ponosi koszt przesyłki wynoszący 21 zł (z VAT),
  2. przy zamówieniu powyżej 100 zł do 500 zł brutto Nabywca ponosi koszt przesyłki wynoszący 24 zł (z VAT),
  3. przy zamówieniu powyżej 500 zł do 1 000 zł brutto Nabywca ponosi koszt przesyłki wynoszący 27 zł (z VAT),
  4. przy zamówieniu powyżej 1 000 zł brutto koszt przesyłki ponosi EduVis

  Koszt dostawy wszystkich produktów multimedialnych oraz wyposażenia sal lekcyjnych wynosi:
  22 zł (z VAT) niezależnie od kwoty zamówienia. Forma płatności przedpłata.

  Koszt dostawy towarów wielkogabarytowych (monitory interaktywne, tablice multimedialne, tablice sucho ścieralne oraz ekrany o wymiarach powyżej 175 cm) wynoszą 69 zł (z VAT) niezależnie od kwoty zamówienia. Forma płatności przedpłata.

 10. Klient składając zamówienie ma do wyboru następujące sposoby dostarczenia towaru:
  1. wysyłkę
 11. W sytuacji gdy wśród wybranych towarów będących przedmiotem zamówienia klient dokonał wyboru takich towarów jak monitor interaktywny, tablica multimedialna, tablica sucho-ścieralna, ekran o wymiarach powyżej 175 cm, składając zamówienie klient ma do wyboru następujące sposoby dostarczenia towaru:
  1. przesyłka wielkogabarytowa (Hellmann Worldwide Logistics),
 12. Koszt wybranej przez klienta formy dostawy, po jej wyborze jest wyświetlany w koszyku jako odrębna pozycja.
 13. W przypadku zamówienia towarów na kwotę powyżej 1 000 zł brutto, koszt wybranego przez klienta sposobu dostawy ponosi sprzedawca. Nie dotyczy to sytuacji w której wśród wybranych towarów będących przedmiotem zamówienia klient dokonał zakupu:
  1. produktów multimedialnych oraz wyposażenia sal lekcyjnych wówczas koszty dostawy niezależnie od łącznej ceny tych towarów ponosi klient (nie dotyczy odbioru osobistego) i wynosi on 22 zł z VAT. Forma płatności przedpłata.
  2. monitorów interaktywnych, tablic multimedialnych, tablic sucho-ścieralnych, ekranów o wymiarach powyżej 175 cm, wówczas niezależnie od łącznej ceny tych towarów koszt dostawy ponosi klient i wynosi on 69 zł z VAT. Forma płatności przedpłata.
 14. Wraz z towarem zostanie przesłana klientowi faktura VAT, na której koszt przesyłki zostanie ujęty jako odrębna pozycja.
 15. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie całkowity koszt powtórnej wysyłki pokrywa Klient.
 16. Sprawdzenie przez klienta stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie z udziałem tych osób protokołu szkody, ułatwi sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji.
 17. Termin dostawy towarów objętych zamówieniem wynosi do 2 tygodni od daty wysłania klientowi wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji, powiększonej o czas dostawy zamówionego produktu przez kuriera lub pocztę.

  Cena i formy płatności, zwrot płatności

 18. Ceny produktów oferowanych w sklepie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają należny podatek VAT.
 19. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które w zależności od wyboru formy dostawy są wyświetlane w koszyku jako odrębna pozycja.
 20. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. zapłata przelewem na konto,
  2. zapłata za towar przy jego odbiorze,
 21. W przypadku wyboru przez klienta jako formy płatności zapłaty przy odbiorze, do zamówienia zostanie doliczony koszt wyboru tej formy płatności. Kwota ta (po wyborze przez klienta formy płatności - zapłaty odbiorze) jest wyświetlana w koszyku jako odrębna pozycja (tak samo na dostarczanej fakturze VAT).
 22. W przypadku zaistnienia zdarzenia, powodującego konieczność zwrotu kwot wpłaconych przez klienta na rzecz sprzedawcy zwrot ten nastąpi niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnieniu zdarzenia.
 23. Jeżeli klient dokonał płatności za złożone zamówienie przelewem na konto sprzedawcy, zwrot kwoty nastąpi na rachunek bankowy klienta z którego nastąpiła płatność (zwrotu płatności dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji).
 24. Jeżeli Klient dokonał płatności za złożone zamówienie przy odbiorze towaru, zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy klienta wskazany sprzedawcy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia o odstąpieniu, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) bądź oświadczeniu o realizacji uprawnień z tytułu rękojmi (wzór formularza reklamacyjnego znajduje się w sklepie w zakładce reklamacje).
 25. W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania przez klienta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 5

REKLAMACJE, GWARANCJE, RĘKOJMA

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę należy zgłaszać na adres e-mail Sprzedawcy, tj. . W terminie 14 dni od otrzymania reklamacji sprzedawca rozstrzygnie reklamację i skontaktuje się z klientem. Sprzedawca udzieli odpowiedzi czy reklamacja jest uwzględniona czy też nie. W przypadku uznania reklamacji, klientowi zostanie zaproponowany sposób i tryb postępowania przy jej realizacji.
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary oferowane w sklepie i nie świadczy usług posprzedażowych odnośnie oferowanego towaru.
 3. Niektóre z towarów oferowanych w Sklepie objęte są gwarancją udzielaną przez producenta lub dystrybutora. Informacja czy dany towar jest objęty gwarancją znajduję się w sklepie w części poświęconej danemu towarowi. Zakres, czas jej trwania oraz szczegółowe postanowienia gwarancji są zamieszczone na stronie producenta i dystrybutora bądź w pliku pdf . Link do strony www gdzie klient ma możliwość zapoznania się z treścią gwarancji i jej zakresem bądź plik pdf zawierający oświadczenie gwarancyjne zamieszczony jest w części sklepu poświęconej danemu towarowi oraz w koszyku.
 4. Niezależnie od możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, klientowi przysługują uprawnienia z rękojmi.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania klientowi towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 6. W przypadkach określonych w kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami, klientowi w ramach realizacji uprawnień z rękojmi przysługuje prawo do naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy sprzedaży.
 7. Aby zgłosić uprawnienia z tytułu rękojmi, klient może posłużyć się stosownym formularzem umieszczonym w sklepie w zakładce reklamacje. Po wypełnieniu formularza (bądź sporządzeniu analogicznego oświadczenia) klient w celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi powinien, odesłać towar na adres EduVis M.Kędryna-Piecuch i Wspólnicy sp.j. ul. Tetmajera19 (31-352 Kraków). Do towaru powinien załączyć kserokopie dowodu zakupu ( paragon bądź faktura VAT) oraz oświadczenie o realizacji uprawnień z tytułu rękojmi (sporządzone na formularzu bądź analogiczne). Na zewnątrz opakowania lub na liście przewozowym w uwagach należy umieścić napis "REKLAMACJA", tak aby był widoczny na paczce. Przesyłki prosimy nadawać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Uwaga: Paczki za pobraniem nie zostaną odebrane.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonych roszczeń, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru wraz z oświadczeniem klienta o realizacji uprawnień z tytułu rękojmi. Jeżeli klientem jest konsument, który zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. Przy odbiorze przesyłki klient powinien sprawdzić czy towar w czasie transportu nie został uszkodzony. W przypadku uszkodzenia towaru należy poinformować sprzedawcę w tym samym dniu oraz spisać protokół szkody z kurierem.

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia :
  1. w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy(dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży jest jedna lub więcej rzeczy ale dostarczonych klientowi w tym samym momencie).
  2. w którym klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy(dotyczy sytuacji gdy przedmiotem sprzedaży jest wiele rzeczy ale dostarczanych osobno).
  3. w którym klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. (dotyczy sytuacji gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy dostarczane partiami lub częściami).
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować EDUVIS M. Kędryna - Piechuch i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Tetmajera 19, (31-352) Kraków nr tel. +48 12 623 25 10, e-mail: o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, może go także pobrać z sklepu w zakładce odstąpienie).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, sprzedawca zwraca klientowi wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na zasadach określonych w § 4 ust. 24-27 niniejszego regulaminu.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania przez klienta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient obowiązany jest odesłać lub przekazać sprzedawcy rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz sprzedawcy przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy albo w sytuacji gdy odstąpienie dotyczy rzeczy nie mogącej być odesłanej pocztą klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu szacowane maksymalnie na kwotę około 100 zł .
 10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. prawa konsumenta konsumentowi prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zakładając konto klienta oraz składając zamówienie bez rejestracji, klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 2. Administratorem bazy danych osobowych klientów jest sprzedawca - EDUVIS M. Kędryna - Piecuch i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Tetmajera 19, (31-352) Kraków.
 3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia danych, co należy zgłosić do sprzedawcy.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu prowadzenia konta klienta, a także dla celów wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz realizacji umowy sprzedaży przez sprzedawcę i mogą zostać przekazane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) . Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 6. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klienta określa polityka prywatności.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez sprzedawcę, jednakże nie wcześniej, aniżeli 14 dni od daty ich opublikowania w sklepie.
 3. Klienci posiadający konto klienta w sklepie przy pierwszym logowaniu do konta klienta po zmianach regulaminu, są obowiązani do zapoznania się ze zmianami i ich akceptacji. W przypadku nie zaakceptowania zmian regulaminu nie będą mogli się logować do konta klienta. W przypadku braku akceptacji zmian klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług.
 4. Do umów sprzedaży i zamówień zawartych i złożonych przed wejście w życie zmian regulaminu ma zastosowanie poprzednia wersja regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikłe z umowy sprzedaży bądź umowy o świadczenie usług czy też z stosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), sprzedawca informuje klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy prawa konsumenta.
 8. Niniejsza wersja regulaminu obowiązuje od 04.03.2015